Triển khai Luật Thanh niên cho ĐVTN năm học 2021 -2022

Thanh niên là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tới nay đã có 142/196 quốc gia có chính sách riêng về thanh niên và 43/196 quốc gia đã ban hành Luật Thanh niên(1). Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2005 Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật Thanh niên với tư cách là văn bản luật chuyên biệt, quy định các vấn đề liên quan đến thanh niên, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và thực hiện các chính sách cho thanh niên phát triển.

Ngày 10/8/2021 BCH đoàn trường đã tiến hành triển khai Luật thanh niên 2020 (sửa đổi) cho hơn 500 ĐVTN bằng hình thức trực tuyến. Việc ban hành Luật Thanh niên đã tạo hành lang pháp lý để xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vị trí, vai trò của tổ chức thanh niên trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên trong các phong trào thanh niên, vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

CHUYÊN ĐỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT THANH NIÊN

Sau khi triển khai luật thanh niên 2020, ĐVTN trong nhà trường đã tham gia cuộc thi tìm hiểu luật thanh niên năm 2020 Huyện đoàn phối hợp với phòng nội vụ huyện Quế Sơn tổ chức. Kết quả đoàn trường đạt giải Ba tập thể.

 

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ