Bộ môn Địa Lý 2021-2022

Kiểm tra cuối kỳ 2 – 22-23

ĐẶC TẢ KTCK2 – địa 10 – 22-23 ĐỀ 701 ĐỀ 702 ĐỀ 703 ĐỀ 704 Hướng dẫn chấm KTCK 2 – địa 10 -22-23 MA TRẬN KTCK2- địa 10

Kiểm tra cuối kỳ 2-22-23

DE 701 DE 702 DE 703 DE 704 Bảng đặc tả KTCK2- địa lý 11- 22-23 Hướng dẫn chấm -địa 11-KTCK2 -22-23 Ma trận KTCK2 -địa 11-22-23ĐẶC TẢ KTCK2 –

Hồ sơ KTGK 2 ĐỊA 10- 22-23

ĐẶC TẢ ĐÁP ÁN ĐỀ 701 ĐỀ 702 ĐỀ 703 ĐỀ 704 MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA 10 NĂM HỌC 2022-2023


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ