Tư liệu dạy & học

Hồ sơ kiểm tra GK 1 sử 12 – 23-24

Đặc tả đề KTGKI Sử 12 -23 – 24 Đáp án 601,603,605,607 Đáp án 602,604,606,608 De_goc 601 De_goc 602 Ma trận KTGKI -sử 12 -23-23 Ma_de_601 Ma_de_602 Ma_de_603 Ma_de_604 Ma_de_605

Hồ sơ kiểm tra GK 1- sử 11-23-24

Ma_de_602 Ma_de_603 Ma_de_604BẢNG ĐẶC TẢ KTGKI- SỬ 11-23-24 ĐỀ GỐC 601 ĐỀ GỐC 602 Hướng dẫn chấm đề 601,603 Hường dẫn chấm đề 602,604 Hướng dẫn chấm sử tự luận


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ