Tư liệu dạy & học

Kiểm tra cuối kỳ 2 – 22-23

BẢNG ĐẶC TẢ KTCK III SỬ 10-2022-2023 Đề KTGKII-SỬ 10 Hướng dẫn chấm KT CK2-022-023-Sử 10 (Autosaved) MA TRẬN KTCK II SỬ 10-2022-2023 ĐẶC TẢ KTCK 2 sử 11-22-23 Hướng

Kiểm tra cuối kỳ 2 – 22-23

ĐẶC TẢ KTCK2 – địa 10 – 22-23 ĐỀ 701 ĐỀ 702 ĐỀ 703 ĐỀ 704 Hướng dẫn chấm KTCK 2 – địa 10 -22-23 MA TRẬN KTCK2- địa 10

Kiểm tra cuối ký 2 -22-23

Mã 801 Mã 802 Mã 803 Mã 804 Đặc ta -KTPL 10-KTCK 2022023 Hướng dẫn chấm -KTPL 10-KTCK 2- 22-23 Ma trận KTCK 2 KTPL 10-22-23

Kiểm tra cuối kỳ 2 – 22- 23

CD11 CK2 22-23 801 CD11 CK2 22-23 802 CD11 CK2 22-23 803 CD11 CK2 22-23 804 ĐẶC TẢ CK2 CD11(22-23) – HDC GDCD 11 cuối kì 2(22-23) MA TRẬN CK2

Kiểm tra cuối kỳ 2-22-23

DE 701 DE 702 DE 703 DE 704 Bảng đặc tả KTCK2- địa lý 11- 22-23 Hướng dẫn chấm -địa 11-KTCK2 -22-23 Ma trận KTCK2 -địa 11-22-23ĐẶC TẢ KTCK2 –


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ