Bộ môn Hóa

MT-MTĐT-DE-HDC – KTCKI – HOA 12 23-24

Đấp án đề thi cuối kì 1-k12-2023 Đề thi cuối kì 1-k12-2023-mã đề 302 Đề thi cuối kì 1-k12-2023-mã đề 303 Đề thi cuối kì 1-k12-2023-mã đề 304 Đề thi

HOA – KHOI 12- KTGKI 23-24

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1-K12-2023 Đề kiểm tra giữa kì 1- k12- mã đề 305-2023 Đề kiểm tra giữa kì 1-k 12-mã đề 306-2023 đỀ KIỂM TRA


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ