Bộ môn Lịch Sử 2023-2024

Kiểm tra giữa kì 2 sử 11-23-24

Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix -601,603) Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix- 602,604 De_goc – 602,604 De_goc- 601,603 HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ II – SỬ 11 -23-24 Ma trận, đặc tả, sử 11-

Kiểm tra giữa kì 2 -sử 12 -23-24

Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix ( 601,603,605,607) Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix -(602,604,606,608) Đề gốc ( 602,604,606,608) De_gốc ( 601,603,605,607) MA TRÂN,ĐẶC TẢ KTGK 2-MÔN SỬ 12-03-04 Ma_de_601 Ma_de_602 Ma_de_603 Ma_de_604 Ma_de_605 Ma_de_606 Ma_de_607 Ma_de_608

Hồ sơ kiểm tra cuối kì 1 -23-24

Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix ( 601,603,605,607) Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix 602.. De_goc 601,603,605,607 De_goc 602,604,606,608 Ma trận & Bảng đặc tả KTCKI – Sử 12 Ma_de_601 Ma_de_602 Ma_de_603 Ma_de_604 Ma_de_605 Ma_de_606 Ma_de_607 Ma_de_608 BẢNG ĐẶC TẢ

Hồ sơ kiểm tra GK 1 sử 12 – 23-24

Đặc tả đề KTGKI Sử 12 -23 – 24 Đáp án 601,603,605,607 Đáp án 602,604,606,608 De_goc 601 De_goc 602 Ma trận KTGKI -sử 12 -23-23 Ma_de_601 Ma_de_602 Ma_de_603 Ma_de_604 Ma_de_605

Hồ sơ kiểm tra GK 1- sử 11-23-24

Ma_de_602 Ma_de_603 Ma_de_604BẢNG ĐẶC TẢ KTGKI- SỬ 11-23-24 ĐỀ GỐC 601 ĐỀ GỐC 602 Hướng dẫn chấm đề 601,603 Hường dẫn chấm đề 602,604 Hướng dẫn chấm sử tự luận

Hồ sơ kiểm tra GK 1-sử 10- 23-24

2_Bảng đặc tả _kiem tra_Lich su_GKI LỚP 10 2_Ma_tran_de_kiem tra_Lich su_GKI LỚP 10 ĐÁP ÁN KIỂM TRA CII KỲ I Đề gốc KTGKI-SỬ 10 Mã đề 601 Mã đề 602


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ