Hồ Sơ Công Khai

Kế hoạch điều chỉnh 1776

2. KHDH-DIEU CHINH- TOÁN-TIN THEO CV 1776 KH GD VA TC CÁC HĐ- ĐỊA LÝ-2021 – 2022 KH GD VA TC CÁC HĐ- LICH SỬ – 2021 – 2022) KHGD

Kế hoạch điều chỉnh 4040

KHDH ĐC -TIẾNG ANH- THEO 4040 & 1776 KHDH DIEU CHINH- TOÁN-TIN – CV 4040. KHGD DIEU CHINH- LICH SỬ -THEO 4040 KHGD DIEU CHINH-ĐIA LÝ-THEO 4040 KHGD DIEU CHINH-GDCD-THEO

KHGD MON HỌC 2021- 2022

KE HOACH DAY NGHE PHO THONG – TO KH GD VA TC CÁC HĐ- ĐỊA LÝ-2021 – 2022 KH GD VA TC CÁC HĐ- LICH SỬ – 2021 – 2022)


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ