Hồ Sơ Công Khai

KH TỔ CHỨC KT HK 2-21-22 KH TỔ CHỨC CHẤM KT-HK2 21-22 LICHJ KT HK 2-21-22 PC COI KT -HK2 21-22 2

KH KT GK 2-20-21 QS KH TỔ CHỨC CHẤM KT-GK2 21-22

TKB-LAN 6-HK1-GV-21-22TKB-LAN 6-HK1-HS-21-22TKB TDQP NGHE-2021-2022.xls suaTKB PHU DAO 21-22 -4-2 buoi

KH KT HK 1-2021-2022

KH TỔ CHỨC KT HK 1-21-22KH TỔ CHỨC CHẤM KT-HK1 21-22LỊCH KIEM TRA HK 1-21-22


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ