Triển khai 04 bài lí luận chính trị cho đoàn viên năm học 2023 – 2024!!!

Việc học lý luận chính trị phải được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 11/3/2024 đoàn thanh niên triển khai 04 lí luận chính trị cho hơn 800 ĐVTN trong nhà trường. Trong nhiều năm qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn cho ĐVTN luôn được quan tâm, chú trọng. Nhằm giúp cho cán bộ đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Một số hình ảnh hoạt động

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ