Bộ môn Sinh Học 2023-2024

CNNN-KTCK2-23-24

https://drive.google.com/file/d/1geiPeFV0auB3j_RMfMaP3y0xMWFbDPMQ/view?usp=sharing

SINH-KTCK223-24

https://drive.google.com/file/d/1QHs_d0emkCndjaCrEx94mFQG1WejlyBJ/view?usp=sharing

SINH 12 – KTGKII – 23-24

BẢNG ĐẶC TẢ- KT GIUA HK2 23-24 SINH 12 DAP AN Ma_de_401 Ma_de_402 Ma_de_403 Ma_de_404 Ma_de_405 Ma_de_406 Ma_de_407 Ma_de_408


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ