Bộ môn Lịch Sử

Hồ sơ kiểm tra cuối kì 2 -23-24: Sử 11.

Đặc tả đề KTCK 2 Sử 11 -23-24 Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix 601,603 Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix 602,604 De_goc 601,603 De_goc 602,604 HD CHẤM TỰ LUẬN KTCK 2 SỬ 11-23-24 Ma trận KTCK 2 – Sử

Hồ sơ kiểm tra cuối kì2 -23-24: Sử 12

BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II SỬ 12-03-04 Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix ( 602,604,606,608) Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix( 601,603,605,607) De_goc 601,603,605,607 De_goc 602,604,606,608 MA TRÂN KTCK 2 -MÔN SỬ 12-03-04 Ma_de_601 Ma_de_602 Ma_de_603

Hồ sơ kiểm tra cuối kì 2: 23-24 Sử 11

Đặc tả đề KTCK 2 Sử 11 -23-24 Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix 601,603 Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix 602,604 De_goc 601,603 De_goc 602,604 HD CHẤM TỰ LUẬN KTCK 2 SỬ 11-23-24 Ma trận KTCK 2 – Sử

Kiểm tra giữa kì 2 sử 11-23-24

Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix -601,603) Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix- 602,604 De_goc – 602,604 De_goc- 601,603 HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ II – SỬ 11 -23-24 Ma trận, đặc tả, sử 11-

Kiểm tra giữa kì 2 -sử 12 -23-24

Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix ( 601,603,605,607) Dap-An-App-Cham-Thi-YoungMix -(602,604,606,608) Đề gốc ( 602,604,606,608) De_gốc ( 601,603,605,607) MA TRÂN,ĐẶC TẢ KTGK 2-MÔN SỬ 12-03-04 Ma_de_601 Ma_de_602 Ma_de_603 Ma_de_604 Ma_de_605 Ma_de_606 Ma_de_607 Ma_de_608


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ