Bộ môn Lịch Sử

KIỂM TRA GIỮA KY II ( 21 – 22)

SỬ 10 KỲ II (21 – 22) MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KỲ II( 2021 – 2022) MÃ ĐỀ GỐC 02 MÃ ĐỀ GỐC 01 MÃ ĐỀ 604 MÃ ĐỀ

KẾ HOẠCH THÁNG 12 -2021 kề hoạch tháng 11- 2021 KẾ HOACH THÁNG 2- 21-22 KẾ HOẠCH THÁNG 9- 2021 KẾ HOACH THÁNG 1- 21-22

SỬ 12

KẾ HOẠCH BỒI DƯƠNG 21 22

PHÂN CÔNG BỒI DƯỠNG (21-22) KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG SỬ 12 CÔ DIỆU KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỊA 12 CÔ HẰNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỊA 10 CÔ THU KẾ


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ