Lớp đoàn viên 90 ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh!!!

Nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên học sinh về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên học sinh về lịch sử của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Xây dựng Đoàn trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xứngđáng là trường học XHCN; là hạt nhân đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên. Nâng cao chất lượng đội ngũ Đoàn viên – Thanh niên, đặc biệt là phẩm chất chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên đối với thanh niênvà xã hội, phát huy vai trò của mỗi Đoàn viên trong hoạt động Đoàn và phong tràothanh niên.
Sáng ngày 14/3/2021 đoàn trường tổ chức lớp đoàn viên 90 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho gần 100 thanh niên tiên tiến, được 21 chi đoàn trong giới thiệu.

 

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ