Lớp bồi dưỡng “4 bài lí luận chính trị” và tập huấn kĩ năng công tác đoàn năm học 2020 – 2021!!!

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.. Sáng ngày 14/1 Đoàn trường đã tổ chức Lớp bồi dưỡng “4 bài lí luận chính trị” cho hơn 500 đoàn viên của 21 chi đoàn trong nhà trường. Việc học lý luận chính trị được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó là tốt chức năng của người ĐVTN.

Song song với lớp bồi dưỡng lí luận chính trị, các bạn ĐVTN cũng được tập huấn kĩ năng công tác đoàn như: Các kĩ năng trò chơi lớn; Cách thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa; Hồ sơ đoàn ….  Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ Đoàn, Hội thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, trong năm học, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội. Phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội.

 

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ