Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021- 2022

Sáng ngày 28/9/2021 nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021- 2022.
Tại hội nghị, đoàn chủ tịch đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2021-2022.

Hội nghị đã nghiêm túc nhìn lại một số tồn tại, hạn chế, cũng như phân tích các nguyên nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trước. Qua đó đặt chỉ tiêu phấn đấu về mọi mặt trong năm học 2021-2022.Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của CB-GV-CNV trong nhà trường.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ