Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2023 – 2024

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, nhân rộng mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học, tìm hiểu pháp luật của công dân gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của viên chức trong đơn vị nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.
Sáng ngày 9/10/2023 Cô Đặng Thị Trinh – Thành viên ban pháp chế nhà trường đã tuyên truyền phổ biến “Luật tiếp công dân” cho gần 800 ĐVTN và toàn bộ cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.


Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân chính là một trong những nội dung của công tác giải quyết các vấn đề nổi cộm mà công dân quan tâm; việc tuyên truyền giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà công dân quan tâm sẽ góp phần làm giảm bớt các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, ổn định tình hình xã hội.
Môt số văn bản pháp luật có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
– Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 của Quốc hội.
– Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.
– Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ