Lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội năm học 2023 – 2024

Sáng ngày 5 ngày lúc 7h30’, ngày 21/8/2023 (Thứ Hai) huyện đoàn Quế Sơn khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội năm học 2023 – 2024.


Các nội dung của lớp tập huấn bao gồm:
– Học tập lý luận: quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo; kiến thức về hội nhập Quốc tế của Việt Nam; quy định của pháp luật và kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; học tập bài học lý luận chính trị.
– Tập huấn kiến thức kỹ năng: Kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội như kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, kỹ năng lều trại, trò chơi lớn, múa hát tập thể, trò chơi nhỏ…

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ