Lớp bồi dưỡng học tập 4 bài lí luận chính trị cho ĐVTN năm học 2021 – 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022, nhằm nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Sáng ngày 13/3/2022 Đoàn thanh niên mở lớp bồi dưỡng học tập 4 bài lý luận chính trị mới cho hơn 250 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên khối 10.

Tại lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó bí thư đoàn trường đã trình bày 4 chuyên đề bao gồm: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên tham gia lớp học còn được truyền đạt Luật thanh niên (sửa đổi) năm 2020.

Việc học lý luận chính trị được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn học tập và công tác.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ