Hội nghị triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022 và Phát động phong trào “Học sinh 3 tốt” Năm học 2022 – 2023

Thực hiện hướng dẫn số 13 HD/TWĐTN-BTC, ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022. Nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng. Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong toàn huyện. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính xung kích, tiên phong của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.


Sáng ngày 28/10/2022, Đoàn thanh niên tổ chức hội nghị triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022 và Phát động phong trào “Học sinh 3 tốt” năm học 2022 – 2023 cho 21 chi đoàn trong nhà trường.

Nhằm xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường THPT. Thông qua phong trào nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các tấm gương học sinh tiêu biểu đạt Danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, tạo tiền đề cho học sinh tiếp cận phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” ở các bậc đào tạo cao hơn,

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ