Hội nghị triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022 và Phát động phong trào học sinh 3 tốt năm học 2021 – 2022

Nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, qua đó nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp trong nhà trường; xây dựng lớp đoàn viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoà bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Sáng ngày 9/11/2021 Đoàn trường tổ chức Hội nghị triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022 và Phát động phong trào học sinh 3 tốt năm học 2021 – 2022 cho cán bộ đoàn chủ chốt 21 chi đoàn.

Theo đó, nội dung rèn luyện cho các chi đoàn và đoàn viên căn cứ vào nội dung Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022 để định hướng cho đoàn viên đăng ký. Đối với năm 2021, BTV đoàn trường định  hướng vào 5 nội dung là: Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị; Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên; Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ; Rèn luyện về sức khỏe và Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn.

Cùng với việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, BTV đoàn trường cũng phát động phong trào “Học sinh 3 tốt” nhằm xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường. Thông qua phong trào nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các tấm gương học sinh tiêu biểu đạt Danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, tạo tiền đề cho học sinh tiếp cận phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” ở các bậc đào tạo cao hơn.

 

 

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ